ശൈഖുനാ സി എച്ച് ബാപ്പുട്ടി മുസ്‌ലിയാർ സ്മാരക ബെസ്ററ് ഖാരിഅ് അവാർഡ്-'23 രണ്ടാം ഘട്ടം റിസള്‍ട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
Sabeelul Hidaya Islamic College

News and EventsSHIC welcomes you

SabeelulHidaya Islamic College, a graduate institute affiliated to Darul Huda Islamic University Kerala, is a prestigious centre of Islamic higher learning founded upon the philosophy of imparting Islamic education combined with modern curriculum and moral upbringing. It integrates both Islamic and contemporary education with a holistic supervision of honorable CH Baputy Musliyar.

Situated in the serene atmosphere of Vattapparamba village in Parappur and adjacent to the city of Kottakkal in Malappuram District of Kerala, this centre of education was established in 1986 and still managed by a visionary body of committee members with the name CH Kunheen Musliyar Memorial Trust.

SabeelulHidaya Islamic College (SHIC) intends to nurture a new group of wilful scholars who are conscious of their responsibilities toward society as it has already imparted an alternate style to the conventional method of education. It moulds up graduates who are scholarly efficient in various realms of religion, spirituality, intellectuality, socio political and economic dimensions etc.

 

nahda